[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (20862 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (20598 مشاهده)
نمايه 12 ساله (17069 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (11867 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (10307 مشاهده)
مقايسه توان پيش‌بينی مدل عصبی- فازيِ ANFIS با مدل شبکه عصبيِ ANN و خود رگرسيونيِ ARIMA مطالعه موردی قيمت هفتگی تخم‌مرغ (7921 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (7470 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (7116 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (6632 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (6389 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (6348 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (6336 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (6197 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (6147 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (5638 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (5576 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (5536 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (5325 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (5250 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (5199 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (5072 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4942 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (4877 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (4831 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (4609 مشاهده)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (4549 مشاهده)
ارزيابی آثار کاهش آورد شبکه سفيدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گيلان (4542 مشاهده)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (4442 مشاهده)
شناسايی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفيت توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی (4384 مشاهده)
تأثير اعتبارات دولتی در بهره‌وری کل عوامل توليد بخش کشاورزی ايران (4375 مشاهده)
بررسی ساختار مديريت بازاريابی برنج درايران (4319 مشاهده)
تأثير نااطمينانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ايران (4305 مشاهده)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (4286 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهينه تلفيق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شيروان (4230 مشاهده)
ارائه راهبردهای توسعه کارآفرينی کشاورزی در مناطق روستايی با استفاده از روشهای تحليل چند متغيره MCDM و SWOT (4118 مشاهده)
موقعيت ايران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط توليد پسته با اين موقعيت (4115 مشاهده)
براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استيل استان گيلان (4100 مشاهده)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (4070 مشاهده)
بررسی آثار متقابل بين بخشهای مهم اقتصاد ايران با تأکيد بر نقش بخش کشاورزی (4017 مشاهده)
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ايران (4001 مشاهده)
انتخاب تابع توليد و براورد ضريب اهميت انرژی در بخش کشاورزی (3900 مشاهده)
عوامل پيش‌برنده و بازدارنده ايجاد و توسعه صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی در استان خراسان شمالی (3895 مشاهده)
بررسی نگرش کشاورزان به طرح يکپارچه سازی اراضی در شاليزارهای مازندران مطالعه موردی روستای گليرد شهرستان جويبار (3893 مشاهده)
براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ايران با استفاده از الگوی سيستم معادلات همزمان (3885 مشاهده)
ارزيابی اثربخشی سياستهای خريد تضمينی و توافقی محصولات کشاورزی از ديدگاه کارشناسان، مطالعه موردی استان زنجان (3880 مشاهده)
بررسی پديده مخاطرات اخلاقی در طرح بيمه جو در استان خراسان رضوی (3870 مشاهده)
تدوين الگوی اقتصادسنجی کلان بخش کشاورزی با تأکيد بر زيربخش‌های اصلی: رويکردی بر تکنيک همجمعی (3855 مشاهده)
بررسی مسائل و محدوديتهای منابع آب و تأثير آن در وضعيت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز (3813 مشاهده)
اندازه گيری ريسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ريزی رياضی تحت شرايط ريسک و نبود قطعيت (3778 مشاهده)
انتخاب الگوی پيش‌بينی قيمت فراورده‌های دامی (3752 مشاهده)
اندازه‌گيری انواع کارايی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس (3750 مشاهده)
استفاده تلفيقی پايدار از منابع آب سطحی و زيرزمينی در تعيين الگوی بهينه کشت دشت قزوين (3715 مشاهده)
ارزش‌گذاری اقتصادی مطبوعيت منابع طبيعی در خشک بوم مطالعه موردی منطقه گردشگری چک-چک يزد (3704 مشاهده)
تعيين مزيت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان (3688 مشاهده)
محاسبه کششهای قيمتی و درآمدی تقاضای مواد غذايی در ايران با استفاده از سيستم تقاضای تقريباً ايده‌آل پويا (3686 مشاهده)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (3667 مشاهده)
اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهيافت ARDL (3664 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی (3643 مشاهده)
آثار افزايش قيمت حاملهای انرژی بر بخشهای کشاورزی و صنايع غذايی (3620 مشاهده)
پيش‌بينی قيمت تخم‌مرغ در ايران: مقايسه روشهای ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی (3600 مشاهده)
بررسی وضعيت رقابت‌پذيری صادرات کشمش ايران در بازارهای جهانی (3591 مشاهده)
شبيه‌سازی پيامدهای خشکسالی در زيربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (3584 مشاهده)
برچسب زنی گوشت و عوامل مؤثر بر تقاضای آن در شهر تهران (3571 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش صنايع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رويکرد داده ستانده (3565 مشاهده)
بررسی بازاريابی گل های شاخه بريده در بازار استان تهران مطالعه موردی رز و ميخک (3551 مشاهده)
ارزيابی شبکه بازاريابی محصول انگور در دو مسير تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملاير (3544 مشاهده)
تدوين الگوی بيمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سيب‌زمينی در استان کرمان (3521 مشاهده)
قيمتگذاری آب کشاورزی در ايران مطالعه موردی اراضی زير سد طالقان (3472 مشاهده)
بررسی تأثير ريسک قيمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلايی (3471 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت در راستای توسعه پايدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهيدشت) (3466 مشاهده)
اولويت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بيرجند با استفاده از تکنيک AHP (3452 مشاهده)
نگرش فازی به برنامه ريزی استراتژيک در بخش کشاورزی (3446 مشاهده)
تأثيرپذيری عرضه گندم از ريسک درآمد و سود انتظاری در استان فارس (3437 مشاهده)
پيش بينی قيمت گوجه فرنگی: مقايسه روشهای تلفيقی شبکه عصبی - خودرگرسيونی و ARIMA (3433 مشاهده)
تجزيه و تحليل رشد و تورم و بررسی رابطه عليت آنها در بخش کشاورزی ايران (3430 مشاهده)
مزيت نسبی توليد و صادرات کشمش ايران (3396 مشاهده)
براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر توليد گندم ديم در استان گلستان (3392 مشاهده)
بررسی مزيت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری (3386 مشاهده)
تدوين مدل مفهومی حاصل از تلفيق دانش بومی و رسمی با استفاده از نظريه بنيانی [1] به منظور دستيابی به رهيافت ترويجی مناسب (3367 مشاهده)
عوامل مؤثر بر صادرات پسته، زعفران، خرما در سبد کالاهای صادرات غيرنفتی ايران (1370- 1380) (3360 مشاهده)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (3345 مشاهده)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (3335 مشاهده)
آثار سياستهای حمايتی بخش کشاورزی بر امنيت غذايی خانوارهای روستايی در ايران (3331 مشاهده)
بررسی مزيت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه در سالهای زراعی 81 و 84 و 86 (3326 مشاهده)
تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ايران (3320 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (3317 مشاهده)
ارزيابی کارايی زيربخش زراعت با استفاده از رويکرد تلفيقی برنامه‌ريزی خطی و پراميتی در ايران و کشورهای منطقه (3310 مشاهده)
ارزيابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونيهای خودجوش روستايی شهرستان خدابنده (3296 مشاهده)
بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ايران (3291 مشاهده)
براورد تابع تقاضای بيمه برنج در استان مازندران (3270 مشاهده)
بررسی وضعيت صادراتی پسته ايران با رويکرد مزيت نسبی و نقشه ريزی تجاری (3270 مشاهده)
مقايسه و تحليل کارايی زعفران‌کاران شهرستان‌های منتخب در استان خراسان رضوی (3260 مشاهده)
بررسی روند رشد سرمايه‌گذاری در بنگاه‌های دريافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (3258 مشاهده)
اثر يارانه کودشيميايی بر مصرف غيربهينه آن در توليد گندم (3256 مشاهده)
مطالعه‌ای کاربردی در تعيين راهبرد توليد گندم در کشور (3246 مشاهده)
ارزيابی درجه اعتبار متقاضيان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگيلويه و بويراحمد (3245 مشاهده)
آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ايران مطالعه موردی شبکه‌های آبياری اصفهان (3233 مشاهده)
رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده‌ها (DEA) و تحليل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سيستان (3227 مشاهده)
بررسی تأثير قيمت تضمينی در واکنش عرضه غلات (3225 مشاهده)
بررسی و ارزيابی سياستهای حمايت از کلزا در ايران (3187 مشاهده)
جمع کل آمار: 1169683
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.358 seconds with 1166 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4