[صفحه اصلي ]      
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه awt-yekta AGRICULTURAL ECONOMICS AND DEVELOPMENT
:: درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
اطلاعات نشريه::
آرشيو مجله و مقالات::
برای نويسندگان::
برای داوران::
اشتراک فصلنامه::
تماس با ما::
تسهيلات پايگاه::
::
جستجو در پايگاه

جستجوي پيشرفته
..
دريافت اطلاعات پايگاه
نشاني پست الكترونيك خود را براي دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه، در كادر زير وارد كنيد.
..
وبگاه های مفيد
..
پايگاه های نمايه کننده
..
:: برترين‌هاي پايگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد مشاهده
مشخصات قرارداد آتی برنج در استان مازندران (18672 مشاهده)
تأثير متغيرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قيمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ايران (مطالعه موردی جو دامی) (18525 مشاهده)
نمايه 12 ساله (15141 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ايران: نگاهی دوباره به نظريه محوريت بخش کشاورزی (10540 مشاهده)
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشينی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی (9592 مشاهده)
تحليل عملکرد مهندسان ناظر از نظر گندمکاران روستاهای شهرستان اهواز (7006 مشاهده)
براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهيافت ARDL و الگوريتم ژنتيک، مطالعه موردی استان اصفهان (6570 مشاهده)
بررسی اثر کاهش ضايعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور (6003 مشاهده)
اولويت سرمايه گذاری در زيربخش های کشاورزی ايران (5758 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی در دشت يزد- اردکان استان يزد (5639 مشاهده)
اثر انحراف نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (5625 مشاهده)
تحليل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ايران (5616 مشاهده)
تعيين بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ايران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گيری (5431 مشاهده)
عوامل مؤثر بر پذيرش بيمه دام روستايی در شهرستان شوشتر (5175 مشاهده)
پيش بينی صادرات غيرنفتی ايران با استفاده از سيستم استنتاجی- تطبيقی فازی - عصبی (ANFIS) (5051 مشاهده)
تعيين الگوی کشت بهينه محصولات زراعی با تأکيد بر حداکثر کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی مطالعه موردی منطقه ورامين (5035 مشاهده)
قدرت بازار ايران در بازار جهانی زعفران (4730 مشاهده)
بررسی رابطه بين درآمد بخش کشاورزی و متغيرهای کلان (4633 مشاهده)
اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر در ايران (4588 مشاهده)
آثار تغيير در سياست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قيمت و صادرات کشاورزی ايران (4535 مشاهده)
استقرار و نهادينه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ايران (4448 مشاهده)
بررسی تأثير سياستهای پولی و مالی در سرمايه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ايران (4214 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرايط ريسک و نبود قطعيت با استفاده از برنامه‌ريزی خطی بازه‌ای (4211 مشاهده)
مقايسه روشهای طراحی مبالغ پيشنهادی در روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوتايی يک‌بعدی (4140 مشاهده)
ارزيابی آثار کاهش آورد شبکه سفيدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گيلان (3954 مشاهده)
بررسی و تعيين آميخته ترفيع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره ( MCDM ) (3871 مشاهده)
تأثير اعتبارات دولتی در بهره‌وری کل عوامل توليد بخش کشاورزی ايران (3851 مشاهده)
بررسی ساختار مديريت بازاريابی برنج درايران (3787 مشاهده)
شناسايی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفيت توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی (3772 مشاهده)
تأثير اعتبارات بانک ‌کشاورزی بر ارزش افزوده بخش‌ کشاورزی در ايران (3746 مشاهده)
براورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استيل استان گيلان (3666 مشاهده)
مقايسه توان پيش‌بينی مدل عصبی- فازيِ ANFIS با مدل شبکه عصبيِ ANN و خود رگرسيونيِ ARIMA مطالعه موردی قيمت هفتگی تخم‌مرغ (3615 مشاهده)
تأثير نااطمينانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ايران (3575 مشاهده)
موقعيت ايران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط توليد پسته با اين موقعيت (3551 مشاهده)
بررسی آثار متقابل بين بخشهای مهم اقتصاد ايران با تأکيد بر نقش بخش کشاورزی (3495 مشاهده)
تعيين ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهينه تلفيق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شيروان (3493 مشاهده)
ارزيابی اثربخشی سياستهای خريد تضمينی و توافقی محصولات کشاورزی از ديدگاه کارشناسان، مطالعه موردی استان زنجان (3451 مشاهده)
بررسی قدرت بازاری در زنجيره بازاريابی گوشت قرمز ايران (3447 مشاهده)
عوامل پيش‌برنده و بازدارنده ايجاد و توسعه صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی در استان خراسان شمالی (3373 مشاهده)
انتخاب تابع توليد و براورد ضريب اهميت انرژی در بخش کشاورزی (3362 مشاهده)
بررسی مسائل و محدوديتهای منابع آب و تأثير آن در وضعيت اقتصادی- اجتماعی گندمکاران بخش مرکزی شهرستان سقز (3354 مشاهده)
ارائه راهبردهای توسعه کارآفرينی کشاورزی در مناطق روستايی با استفاده از روشهای تحليل چند متغيره MCDM و SWOT (3341 مشاهده)
بررسی پديده مخاطرات اخلاقی در طرح بيمه جو در استان خراسان رضوی (3340 مشاهده)
تدوين الگوی اقتصادسنجی کلان بخش کشاورزی با تأکيد بر زيربخش‌های اصلی: رويکردی بر تکنيک همجمعی (3297 مشاهده)
انتخاب الگوی پيش‌بينی قيمت فراورده‌های دامی (3260 مشاهده)
ارزيابی‌و براورد ظرفيتهای‌صادراتی‌ محصولات‌کشاورزی‌ ايران به‌کشورهای عضواتحاديه ‌اروپا (3256 مشاهده)
اندازه گيری ريسک کشت محصولات زراعی در استان همدان با استفاده از برنامه‌ريزی رياضی تحت شرايط ريسک و نبود قطعيت (3235 مشاهده)
اندازه‌گيری انواع کارايی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس (3231 مشاهده)
تعيين مزيت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان (3216 مشاهده)
بررسی نگرش کشاورزان به طرح يکپارچه سازی اراضی در شاليزارهای مازندران مطالعه موردی روستای گليرد شهرستان جويبار (3213 مشاهده)
برچسب زنی گوشت و عوامل مؤثر بر تقاضای آن در شهر تهران (3207 مشاهده)
محاسبه کششهای قيمتی و درآمدی تقاضای مواد غذايی در ايران با استفاده از سيستم تقاضای تقريباً ايده‌آل پويا (3198 مشاهده)
آثار افزايش قيمت حاملهای انرژی بر بخشهای کشاورزی و صنايع غذايی (3172 مشاهده)
استفاده تلفيقی پايدار از منابع آب سطحی و زيرزمينی در تعيين الگوی بهينه کشت دشت قزوين (3159 مشاهده)
شبيه‌سازی پيامدهای خشکسالی در زيربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G (3146 مشاهده)
اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از رهيافت ARDL (3141 مشاهده)
بررسی تأثير ريسک قيمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلايی (3112 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی (3106 مشاهده)
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ايران (3091 مشاهده)
ارزش‌گذاری اقتصادی مطبوعيت منابع طبيعی در خشک بوم مطالعه موردی منطقه گردشگری چک-چک يزد (3082 مشاهده)
بررسی جايگاه بخش صنايع وابسته به کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه با استفاده از رويکرد داده ستانده (3065 مشاهده)
نگرش فازی به برنامه ريزی استراتژيک در بخش کشاورزی (3061 مشاهده)
پيش‌بينی قيمت تخم‌مرغ در ايران: مقايسه روشهای ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی (3026 مشاهده)
تأثيرپذيری عرضه گندم از ريسک درآمد و سود انتظاری در استان فارس (3025 مشاهده)
بررسی بازاريابی گل های شاخه بريده در بازار استان تهران مطالعه موردی رز و ميخک (2997 مشاهده)
بررسی مزيت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه در سالهای زراعی 81 و 84 و 86 (2986 مشاهده)
آثار سياستهای حمايتی بخش کشاورزی بر امنيت غذايی خانوارهای روستايی در ايران (2962 مشاهده)
ارزيابی شبکه بازاريابی محصول انگور در دو مسير تازه‌خوری و خشکبار مطالعه موردی شهرستان ملاير (2956 مشاهده)
تدوين الگوی بيمه درآمدی محصولات ذرت دانه­ای و سيب‌زمينی در استان کرمان (2955 مشاهده)
بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد گندم آبی ايران (2953 مشاهده)
بررسی وضعيت رقابت‌پذيری صادرات کشمش ايران در بازارهای جهانی (2942 مشاهده)
تجزيه و تحليل رشد و تورم و بررسی رابطه عليت آنها در بخش کشاورزی ايران (2921 مشاهده)
اولويت‌بندی کشت محصولات زراعی شهرستان بيرجند با استفاده از تکنيک AHP (2920 مشاهده)
پيش بينی قيمت گوجه فرنگی: مقايسه روشهای تلفيقی شبکه عصبی - خودرگرسيونی و ARIMA (2913 مشاهده)
تعيين‌کننده‌های ادامه بيمه محصولات کشاورزی (2911 مشاهده)
بررسی مزيت نسبی محصولات زراعی در شهرستان ساری (2901 مشاهده)
تدوين مدل مفهومی حاصل از تلفيق دانش بومی و رسمی با استفاده از نظريه بنيانی [1] به منظور دستيابی به رهيافت ترويجی مناسب (2894 مشاهده)
براورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر توليد گندم ديم در استان گلستان (2890 مشاهده)
قوتها، ضعفها، فرصتها و تهديدهای فراروی صادرات کشاورزی ايران (2880 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر ريسک توليد پسته در شهرستان زرند (2855 مشاهده)
تعيين الگوی بهينه کشت در راستای توسعه پايدار کشاورزی (مطالعه موردی: دشت ماهيدشت) (2855 مشاهده)
ارزيابی درجه اعتبار متقاضيان وامهای کشاورزی مطالعه موردی استان کهگيلويه و بويراحمد (2848 مشاهده)
بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در شهرستان بويراحمد (2823 مشاهده)
تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی ايران (2816 مشاهده)
بررسی روند رشد سرمايه‌گذاری در بنگاه‌های دريافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (2814 مشاهده)
ارزيابی کارايی زيربخش زراعت با استفاده از رويکرد تلفيقی برنامه‌ريزی خطی و پراميتی در ايران و کشورهای منطقه (2810 مشاهده)
براورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ايران با استفاده از الگوی سيستم معادلات همزمان (2792 مشاهده)
بررسی تأثير قيمت تضمينی در واکنش عرضه غلات (2788 مشاهده)
ارزيابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی تعاونيهای خودجوش روستايی شهرستان خدابنده (2782 مشاهده)
آثار رفاهی برقراری بازار آب کشاورزی در ايران مطالعه موردی شبکه‌های آبياری اصفهان (2735 مشاهده)
بررسی و ارزيابی سياستهای حمايت از کلزا در ايران (2717 مشاهده)
بررسی وضعيت صادراتی پسته ايران با رويکرد مزيت نسبی و نقشه ريزی تجاری (2715 مشاهده)
براورد تابع تقاضای بيمه برنج در استان مازندران (2709 مشاهده)
مطالعه‌ای کاربردی در تعيين راهبرد توليد گندم در کشور (2705 مشاهده)
مقايسه و تحليل کارايی زعفران‌کاران شهرستان‌های منتخب در استان خراسان رضوی (2697 مشاهده)
رتبه‌بندی واحدهای زراعی با استفاده از رهيافت تحليل پوششی داده‌ها (DEA) و تحليل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی منطقه سيستان (2690 مشاهده)
شناسايی و تحليل تغييرات فصلی قيمت محصولات خيار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان (2687 مشاهده)
بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمايه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ايران (2687 مشاهده)
وضعيت امنيت غذايی کشورهای عضو مرکز توسعه يکپارچه روستايی آسيا و اقيانوسيه: کاربرد رهيافت تلفيقی PROMETHEE و AHP (2680 مشاهده)
بررسی و تعيين مزيت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوريت آب (2679 مشاهده)
جمع کل آمار: 945869
:: مقالات منتشر شده در نشريه با بيشترين تعداد دريافت فايل
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشترين بازديد را داشته‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
  ... آمار بیشتر
:: مطالبي كه بيشتر چاپ شده‌اند
  ... آمار بیشتر

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.642 seconds with 1149 queries by AWT YEKTAWEB 2.1.4.4