:: دوره 25, شماره 98 - ( 6-1396 ) ::
برگشت به فهرست نشريات جلد 25 شماره 98 صفحات 109-129
XML مقايسه‌ بخش کشاورزی با ساير بخش‌های اقتصاد در ايجاد چرخه‌های تجاری ايران Print

[English Abstract]
نويسندگان: يلدا مصطفی پور ، اميرمنصور طهرانچيان ، سيد مجتبی مجاوريان
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:
چکيده در اين مقاله به مقايسه‌ بخش کشاورزی با ساير بخش‌های اقتصادی ايران در ايجاد چرخه‌های تجاری با استفاده از روش سيستم معادلات هم‎زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتايج به‌دست آمده، چرخه‌های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی‌دار بر چرخه‌های تجاری توليد ناخالص داخلی دارند. همچنين بين نوسان‎های بخش کشاورزی و چرخه‌های تجاری توليد ناخالص داخلی، رابطه بلند‌مدت وجود دارد. افزون بر اين، تأثير نوسان‎های توليد بخش کشاورزی نسبت به ديگر بخش‌ها، بر چرخه تجاری توليد ناخالص داخلی بيشتراست. با عنايت به يافته‌های پژوهش، اتخاذ سياست‌هايی نظير توسعه بيمه محصولات کشاورزی و کنترل بهينه واردات محصولات کشاورزی می‌تواند در کاهش نوسان‎های توليد در اين بخش و نيز دستيابی به رشد اقتصادی با‌ثبات نقش مهمی ايفا کنند. طبقه بندی JEL: E, Q, C
واژه‌هاي كليديچرخه‌های تجاری، کشاورزی، ارزش افزوده، نوسان‎های تولید،
متن كامل [PDF 246 kb]
 
برگشت به فهرست نشريات دوره 25, شماره 98 - ( 6-1396 )